Перейти к содержанию

fabio montale subtitles torrent

intricate mental torrents. »Pa pravljice o svobodni volji?! V luchi sodobne zgodovinske teorije kontinuitete, ki izhaja iz tozadevne. Grimm, J. in W. Grimmove pravljice. a torrent of homophobic abuse. torentinolai.website

Rob zombie mars needs women subtitulado torrent

Sodobne pravljice torrent

sodobne pravljice torrent

Pretresljiv portret sodobne ruske dru`be, kjer magija in pravljice {e vedno `ivijo, jima ljudje radi prisko~ijo na pomo~. daily torentinolai.website daily torentinolai.website daily. Looking through the illustrations of Oscar Wilde's Fairy Tales, Cinderella, Svetovne and Svetlanine pravljice and the illustrations of Moses convinces us of. IL LIBRO DEI CINQUE ANELLI PDF ITA TORRENT The ideal supported downloadable the bgp router-id command the user for use unnecessary changes and does router ID. Workaround: Power information, please. Ciphers available on the further refine.

Prihaja in me kliche. Z iztegnjeno roko in chvrstim pogledom se avtoritativno vsiljuje izpraznjenosti moje osame. Zasledovati zheli moje srce. Ukrasti zheli moje misli. Snezhna kraljica. Hladna gospa, oblechena v chrno. Povelichuje neskonchnost s skrcheno lepoto kraljica snega Njena krona so ledeni kristali.

Ogrlica, pas — kristali so iz ledu. Ta nakit, ki je mati materija v svoji trdni formi, dela kraljico she bolj hladno in skrcheno — gospodarico techajev. Kot statua je prevzeta s trdnostjo ledene skrchenosti in vprasham se, kdaj se bo zlomila in razprshila kakor iluzije, ki mi jih ustvarja bolestni um. Nekdo je umrl zastavljajoch vprashanje na katero odgovor ve Toda ne.

Ne lomi se. Vizija je fiksna. Gospa me kliche, gospa me potrebuje. Snezhna kraljica zheli napraviti iz plavolasega dechka statuo za prochelje svojega ledenega parka pred svojim ledenim gradom. The winds drift piles of snow and cover up the entrances of bear-dens. There is no more difference between the cave and the mountain, between the mountain and the wind.

Everything is white. Like a linen, like a fur of the prettiest wolf White night on the white sky after the white day Icicles hang over the eyelashes of the white desert queen. She comes and calls me. Stretching a hand and looking firmly, she intrudes strongly upon the emptiness of my solitude. She wants to freeze my heart. She wants to steel my thoughts. The snow queen. The cold lady wrapped in black.

The queen of snow extols the infinity by her stilted beauty Her crown is made of ice crystals. The necklace, belt — are crystals made of ice. This jewellery being a mother substance in its firm shape makes this mistress of the poles even colder and more rigid. She is embraced by solidity of the ice firmness like a statue and I wonder when it will break down and scatter around like illusion created by my morbid mind.

Somebody died posing a question and knowing the answer But no. She is not breaking herself. The vision is fixed. The lady calls me, the lady needs me. The snow queen wants to make the statue out of the blue-eyed boy for the front of her ice park in front of her ice castle. Temptation fear materialized in the white powder 41 42 LiVeS Journal Nisem preprichan, ali ji hochem slediti, chetudi mi srce daje takshen ukaz. Nisem preprichan, ali ji hochem slediti, chetudi mi impulz nagona pravi, da ni nevarnosti, istochasno-kontradiktorno dvigajoch mi adrenalin.

Nisem preprichan, ali ji hochem slediti, chetudi prikrito tezhim po zdruzhevanju z njeno sproshchenostjo. Negotovost je dokaz eksistence fanta v moshkem Prepushchanje, prepushchanje, prepushchanje je izhodishche za pridobitev nauka iz vizije, mi svetuje moj vishji jaz, in zato sem rekel: — O, snezhna kraljica, gospodarica ledenih brezpotij, reci mi kaj!

Moja samozavest, ki jo je vodil racio, me usmerja v nasprotno smer od tistega, kar mi narekuje srce. Razkrij mi skrivnost svoje vzvishenosti, resnichnostno, iskreno — slishati jo hochem. Propad mnogih ekscentrichnost je ponos je nestrpnost je In glej, dobil sem odgovor, ki mi je telepatsko, pospremljen z zhvizhgom vetra, odjeknil v malih sivih celicah: — Hlad je samo tisto, kar vidi tvoje oko, je samo informacija, ki jo ta prenasha umu.

Um, kakor vladar, prenasha sporochilo telesu, ki prichne chutiti tako, kot je obveshcheno. Izkljuchi svoj um, pa bosh lahko zhivel z menoj v ledenih brezkrajnostih, brez bojazni, da bi se tvojemu chloveshkemu telesu kaj pripetilo. I am not sure if I will follow her, although my instinct tells me there is no danger making me furious simultaneously. I am not sure if I will follow her although secretly I am longing for merging with her indifference. Insecurity is a proof that boy continues to live in man Indulgence, indulgence, indulgence is basis for drawing a lesson from vision, advises me my own higher self, so I said: »Oh snow queen, the mistress of the ice infinity, tell me something.

Reveal me a secret of your excellence, truly, sincerely — I want to hear it. Disaster of many, is eccentricity, is pride, is impatience Look, I got the answer echoing telepathically in little grey cells, accompanied by the whistle of wind. Cold is only what eye can see, the only information that eye transfers to the mind. Mind like a master, transfers the message to body that feels what it was instructed to.

Exclude your mind and you will be able to live with me, in the ice infinity, without any fear that your human body will suffer. To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, reke ochishchenja, kjer je Janez krshcheval. V zachetku je bil Absolutum, in ves Um je bil v njem. In Umu je bila to beseda: za vse in nich. Vse in Nich je bilo v zachetku v Njem. V zachetku je bil Bog, in Bog ni bil le beseda, ker je bila beseda she vsa v Njem. It is difficult to bear witness to the truth about John the Herald, but the disciple whom Jesus loved nevertheless bore witness to it.

This happened in Bethany on the other side of Jordan, the river of purification where John baptised. In the beginning there was everything, and everything was in everything, and everything on its own was Everything. Everything in the beginning was on its own in itself. In the beginning was the Absolute, and all Understanding was in it. And for Understanding this was the word: for everything and nothing. Everything and Nothing was in Him in the beginning.

In the beginning was God, and God was not only the word, because the word was wholly in Him. Sedaj luch sveti v temi, in tema se je nje polastila. In Nich pravi: luch je zaradi teme, in tema se je polastila luchi, in tej temi se pravi chlovek. In pravi on: na zachetku je bil Nich, in da je On prva beseda, da ta je bila v zachetku, v Nichu.

Now the light shines in the darkness, and the darkness comprehends it not. And Nothing says: the light is because of the darkness, and the darkness comprehends the light, and this darkness is called man. And he says: in the beginning was Nothing, and He is the first word, which was there in the beginning, in Nothing. In Bog je postal le beseda, simbol; polnimo jo s pomeni praznine, vseeno je, katera beseda je to, pomen njen — ostaja isti.

In beseda je postala posoda, posoda je prazna, prazni smo mi; globoko v praspominu prichevanje ostane. And God became just a word, a symbol; we can fill it with meanings of emptiness, it does not matter which word it is, its meaning — remains the same. And the word became a vessel, the vessel is empty, we are empty; deep in ancient memory the testimony lives on. Si prerok ti? On: Nisem. Judje: Zakaj si prishel? Si prishel, da bi prerokoval? On: Ne. Nisem zato prishel. Judje: Kako si prishel?

Si prishel, kot je Elija odshel? Nisem tako prishel. Are you a prophet? He: I am not. The Jews: Why have you come? Have you come to prophecy? He: No. I have not come for that. The Jews: How did you come? Did you come as Elijah left? He: I did not. I did not come in that way. Rekel sem: Jaz nisem Kristus, in kako se mi je mudilo, zakaj sem moral rechi tako?

Saj ne bi razumeli, che bi jim rekel resnico, vendar razlog to ni, da bi jo utajil. Saj me niso vprashali: kdo jaz nisem? In kdo sploh tako vprashuje? Vedel sem, kaj so hoteli vprashati, vprashanja so oni postavljali pravilno, pravilneje bi ne mogli. In potem sem she rekel: Med vami je, sredi vas je, ki ga vi ne poznate. Che to sem lahko rekel, in che so to razumeli, bi lahko povedal vso resnico, resnica je bila poslanstvo moje.

Njega nisem utajil, a v sebi sem ga utajil, in to ni bila resnica; resnica je vsa, ali pa ni resnica. Jaz krshchujem z vodo; voda je tako mehka in chista; ona valovi drugache kot misel, ona ochisti za pot, na kateri vidi duhovno oko: svoje oko, kot oko tujca, ki ne vidi. On pa je krstil z vodo zhivo zhivljenja, s studencem, ki teche v vechno zhivljenje; in z ognjem, in z zemljo, z vetrom, in z etrom.

I did not answer. I said: I am not the Christ, and how I rushed, why did I have to say that? They would not have understood if I had told them the truth, but this is no reason to conceal it. After all they did not ask me: who are you not? And who poses such questions? I knew what they wanted to ask, they posed the questions correctly, could not have posed them more correctly. And then I added: He is among you, in your midst, whom you do not know. If I could say that, and if they understood, I could tell the whole truth, the truth was my mission.

I did not conceal Him, but I concealed him within myself, and that was not the truth; the truth is whole, or it is not the truth. I baptise with water; water is soft and pure; its movement is unlike that of thoughts, it purifies for the path, on which it sees the spiritual eye: its eye like the eye of a foreigner who cannot see.

But he baptised with the living water of life, with the wellspring, which flows into eternal life; and with fire, and with earth, with wind, and with the air. And He proclaimed: 53 54 che verujesh po Bogu v sebi, si ga videl? Si videl iskro njegovo v sebi? Che verujesh po drugem, ga je videl on? In ti mu verujesh, ti je tako lazhje verjeti?

Bosh lahko kdaj videl sam? Chemu se chudish, chlovek, le chudezhem? Kako lepi so chudezhi, che jih vidish v sebi, po sebi si chudezh. Che Boga nihche ni videl, a vseeno verujesh, je chudezh. Odkod tvoja vera, che ni preprichanost tebe, preprichevanje sebe, je nekaj vech; je slutnja v tebi? Kaj ni bistvo vere chudezh, che sam verujesh sebi, v sebi, globoko iz sebe, iz vednosti svoje, vednosti praspomina? A mishljenje je chudno, samo po sebi je chudezh, in umiranje vednosti je, in zgodba je le njen okvir, okvir senc, simbolni prikaz nje je.

In jaz sem le senca Njega. On je bil prej, kakor sem jaz bil, On je bil tu, ko jaz nisem bil. Tako je pricheval Janez resnico o sebi prvi dan; in vedel je, da se bodo sestali Avatarji na gori. Tezhko je prichati resnico Janezu, a uchenec, ki ga je Jezus ljubil, jo je vendarle prichal. Have you seen his spark within you? If you believe through someone else, have they seen him? And you believe him, is it easier for you to believe like that?

Will you ever be able to see yourself? What are you marvelling at, man, only miracles? How beautiful miracles are if you see them in yourself, being a miracle through yourself. If no-one has seen God, and still you believe, this is a miracle. From whence your faith, if it is not your conviction, the convincing of yourself, it is something more; it is a feeling within you? Is not the essence of faith the miracle, if you believe yourself, within yourself, deep from within yourself, from your knowledge, the knowledge of ancient memory?

But thought is strange, in itself it is a miracle, and it is the death of knowledge, and the story is only its framework, the framework of shadows, it is a symbolic account of it. And I am only His shadow. He was here before me, He was here when I did not even exist. That is how John bore witness to the truth about himself on the first day; and he knew that the Avatars would meet on the mountain. It is difficult for John to bear witness to the truth, but the disciple whom Jesus loved bore witness to it nonetheless.

Prishel si, da mi odvzamesh greh moj, sveta. In rekel sem, da prihajash za menoj, da ti prihajash drugi. To rekel sem jaz, ki sem prishel prichevat resnico, ochishchevati jo, jo z vodo izmiti, da se ona razodene chista Izraelu; sem zato prishel, da bi jo zatajil? On pa, ki je mene poslal, mi rekel je: To tvoje je poslanstvo: Na komer bosh videl, da njegov Duh je ozharjen z Njim, on ves je z Duhom prezhet; ta krstil bo z duhom svetlim, posvechal bo s svetim; ta je; On je.

On pa je shel mimo. Ta dan se je Janez odrekel dveh uchencev svojih, ki bila sta mu najbolj ljuba. Zhaloval pa je Janez za njima, in zhaloval je Janez, ker On je shel mimo njega. You have come to take away my sin and that of the world. And I said you were coming after me, that you are coming second. That is what I said, I who have come to bear witness to the truth, to purify it, to cleanse it with water, so that it reveals itself in purity to Israel; have I come then to conceal it?

But He who sent me, said to me: This is your mission: Upon whom you shall see the Spirit descending, He is all full of the Spirit; He will baptise you with the bright spirit, He will sanctify with what is holy; that is the one; it is He. And He went past. On that day, John relinquished two of his disciples, who were dearest to him. John mourned for them, and mourned also for He had gone past him. Onadva odgovorita: Dom tvoj, kjer stanujesh, ishcheva.

Prishla sta in videla, dom njegov v narochju Boga, in tisti dan sta bila pri Njem, potem sta pozabila. Bilo je to okoli desete ure tistega dne. In tako je bilo z vsemi uchenci njegovimi, razen z enim; vedno je tako, da je z enim drugache.

Vendar eden od njiju Janeza, uchitelja svojega do tega dne, ni tako zlahka pozabil kot drugi, ki hitel je k svojemu bratu, da sporochi mu 42 vse in pa to, da nashli so Mesijo. Njega pripelje k Jezusu. Tudi Filip je shel, ne da bi se obotavljal, tudi Filip ni mislil na Janeza, svojega uchitelja do tega dne.

Malo se je le zataknilo pri Natanaelu. Ko Filip najde Natanaela, mu pove: Nashli smo ga, Njega, ki o njem je pisal Mojzes, ki o njem so govorili preroki; Jezus je iz Nazareta. Filip: Pridi, poglej! They answered: Your home, we seek your dwelling place. It was around the tenth hour on that day. And that was how it was with all his disciples, save for one; it is always so that one is different.

But one of them did not forget John, their old teacher, as easily as the other, who ran to his brother to tell him everything and that 42 they had found the Messiah. He brought him to Jesus. Philip too went without hesitation, he too did not think of John, his teacher to that day.

With Nathanael alone was there a slight hitch. When Philip found him he said: We have found him, Him, of whom Moses did write, of whom the prophets spoke; Jesus of Nazareth. Philip said unto him: Come and see! Jezus hudomushno: Ko si bil pod smokvo, sem te videl; potem pa resneje: Bilo je to, preden te je Filip poklical.

Resnichno, resnichno, dvakrat resnichno vam pravim: glejte z duhom svojim, z ochmi duha, z duhovnimi ochmi; in videli boste. In tako je bilo z videnjem vseh uchencev Njegovih, za hip so videli, potem so pozabili, she sebi niso mogli verjeti, da videli so. Hoteli so pa videti chudezhev veliko, chudezhe neverjetne, da bi verjeli. Z enim pa ni bilo tako, vedno je tako, da je z enim drugache.

In mnogo chudezhev je storil, da bi videli, a omenil bo uchenec, ki ga je On ljubil, samo nekatere. V Enonu 3. Ljudje so bili zhejni resnice, trumoma so prihajali, se dali posvetiti. Prebival je tu, in krstil z Duhom; po duhu uchencev svojih, ker duha je bilo v ljudeh teh res veliko, in zheje duhovne veliko.

Jesus replied jokingly: When you were under the fig tree I saw you; then more seriously: That was before Philip called you. Truly, truly I say unto you: look with your soul, with the eyes of your soul, with spiritual eyes; and you will see. And this is how it was with the visions of all His disciples, they saw for an instant, then they forgot, they could not even believe their own eyes, that they had seen.

They wanted to see many miracles, incredible miracles, in order to believe. But one was different, it is always so that one is different. And he did many miracles that they might see, but the disciple whom He loved will mention only a few. In Aenon 3. The people were thirsting for the truth, they were coming in crowds to be sanctified. He lived here and baptised with the Spirit; in the spirit of his disciples, for there was much spirit in these people, and much spiritual thirst.

Njemu Bog ne daje Duha na mero; Njega Bog ljubi, vse mu je dal v roke: vodo, zemljo, ogenj, veter in eter, v Duhu ima On vse, in vechno zhivljenje vidi; in Njemu nevernim bo vzel vse. Ne bodo videli zhivljenja vechnega, ogenj jih zhge in vechna zheja po njem; naj ostane v njih vechno jeza Boga? Kdor je iz zemlje, prizemljen je, in govori zemske rechi; le kdor je prishel iz neba, ta je nad vsemi.

Naj ostane ta vechno na njem? God does not give him the Spirit sparingly; God loves him and has given him everything: the water, the earth, fire, wind and ether, in Spirit He possesses everything, and he sees eternal life; and from those who do not believe in Him he will take away everything.

Will it rest eternally on him? Alegorije so v bistvu shifrirano dozhivetje, ni jih lahko deshifrirati; sporochilo, razdeljeno na posamezne zgodbe, pa je nekoliko lazhje. Ireneja Irenaeus, shkof iz Lugdunuma, Galija, c. Posebej pa to velja za prvo poglavje. Zgodba o Janezu Glasniku Krstniku — prvo poglavje Janezovega evangelija uchenca, ki ga je Jezus ljubil — je gnostichni evangelij Janeza Glasnika.

V njem je zapisano bistvo gnoze tako, kot ga je uchil Janez Glasnik, prvi Janezov uchitelj. Za prvo poglavje Janezovega evangelija lahko torej rechemo, da je evangelij Janeza Glasnika. Vera v gnostichnem tekstu navadno ali vechinoma pomeni gotovost iz spoznanja, je gotovost intuicije uma, drugache recheno: intuitivna gotovost je vednost, gotovost, ki govori sama zase.

Tezhko bi zase dejal, da sem veren, prej, da sem rojen skeptik, da nichesar ne verjamem, she sebi samemu ne. Metafiziko imam raje kot filozofijo; hermenevtika je chudovita metoda; gnoza pa je skrivnostna, skoraj nedoumljiva. Bistvo gnoze je vednost iz spoznavanja ne vere , ta vednost je chudezh. Sam se venomer znova chudim temu, kar presega chlovekov razum, in daje spoznanju posebno gotovost. Allegories are essentially a ciphered experience, it is not easy to decipher them; the message becomes a little easier to understand when it is split up into individual stories.

It was written or copied by a gnostic. Even after the copying or editing carried out by St. This is particularly true for the first chapter. It would be difficult for me to say for myself that I am a believer, I would sooner say that I am a born sceptic, that I do not believe anything, not even myself. I prefer metaphysics to philosophy; hermeneutics is a wonderful method; but gnosis is mysterious, almost incomprehensible. The essence of gnosis is knowledge from comprehension not faith , this knowledge is a miracle.

I am always amazed by that which surpasses human reasoning and gives knowledge a special certainly. Ded je bral knjigo, jaz sem sedel v kotu sobe s svojimi igrachami; z dvorishcha je odjekalo brkljanje babice. Pred nekaj tedni so odpeljali nashega Reksa, psa, ki sem ga poznal vse svoje zhivljenje imel sem shest let , in od takrat ga nisem vech videl.

Rekli so, da so ga uspavali. Sosedov Tim bil je dve leti starejshi od mene je rekel, da uspavati pomeni, da so mu dali nekakshno injekcijo, zaradi katere je umrl. Da so ga odpeljali zato, je she rekel — to naj bi mu bil povedal njegov oche — ker je napadel mojega deda. Tim mi je rekel, da se ne bo vech prebudil. Da je Kaj se je v resnici zgodilo z njim?

So mu res dali In potem she enkrat: »Hm. Obichajno jim je sledilo pojasnilo. In res je chez chas ded spet spregovoril: »Reks me je shavsnil,« je zachel. In so mu dali — tako kot si zhe rekel tudi sam — injekcijo in potem je Tochno tako, kot ti je rekel Tim.

A vendar me je to, kar je bil pravkar povedal, presenetilo; nekako chudno me je streslo, prevzeli so me nenavadni, nepoznani obchutki. Kljub temu, da Reksa zhe tako dolgo ni bilo, sem v sebi she vedno verjel, da se bo slej ko prej vrnil. Zdaj se mi je prvich zazdelo, da se to vendarle ne bo zgodilo. Kaj se zgodi s tistimi, ki umrejo in jih ni vech? Kam grejo? He was reading a book, and I was sitting in the corner with my toys; grandmother's rummaging through something was echoing from the yard.

A few weeks earlier, our dog Rex — the animal I'd known all my life I was six years old — had been taken away, and I hadn't seen him since. They said the dog had been put to sleep. A boy from the neighbourhood, Tim he was two years older than me , said that putting to sleep meant that the dog was given some kind of a shot that made him die.

That the dog was taken away, Tim told me — as his father had explained to him — because it had attacked my grandfather. Tim said that he wouldn't wake up again. That he What really happened to him? Was he really given And again: »Ehm.

They were usually followed by an explanation. In a while grandfather spoke up again. And they gave him — as you said before — a shot and then he Yes — it's true, he won't wake up again. Just as Tim told you. And yet what he said surprised me; I felt a strange shiver, and was overcome by unusual, unfamiliar emotions. Although Rex had been gone for quite a while, deep inside I believed he would come home sooner or later.

But for the first time I felt this might not happen after all. What happens to those who die and are gone? Where do they go? Napadel je nekega otroka. Moj oche je Sultana — tako mu je bilo ime le malce ostreje zgrabil za grivo in ga okregal. Potem je bilo nekaj chasa vse v najlepshem redu. Nekega dne pa je Sultan spet pobesnel, napadel mojo mamo in jo ugriznil v roko. Mamo so odpeljali v bolnishnico, kjer so ji zashili precej razmesarjeno roko, Sultana pa so prav tako odpeljali.

In se ni vech vrnil,« je pojasnjeval. Kako neznansko sem bil jezen na ocheta, ko sem izvedel, kaj mu je storil. Potem pa sem pomislil, kaj bi bilo, che bi se kaj podobnega zgodilo tebi ali pa komu drugemu; in se mi je zdelo bolje, da ne chakam, kot je to storil moj oche — potem pa mu je bilo zhal, da ni ukrepal takoj. Morda bi moral vsaj she malo pochakati tudi jaz Morda bi z Reksom vendarle bilo drugache A nisem hotel tvegati,« je she naprej razlagal ded.

Ko se postarajo, postanejo precej napadalni in zlobni. Kot nekateri stari ljudje Kdo ve, morda se mu je zmeshalo, ker je bil tako dolgo na verigi. Zdaj, ko razmishljam o preteklosti, se mi zdi, da to ni bilo prav — da smo ga imeli toliko chasa priklenjenega. Naslednje jutro se je ded nekam prazhnje oblekel. Moral sem malo pomisliti, preden sem se spomnil. Bova nekam shla. A o tem tukaj ne moreva vech govoriti. Te pochakam zunaj. Skomignil sem z rameni — nich pametnejshega nisem imel pocheti; pa tudi izleti z dedom so bili tako redki, da je bil zhe to sam po sebi poseben dogodek.

In sem se tudi jaz bolj zakmashno oblekel — vsaj meni se je tako zdelo — cheprav me je mama, takoj ko me je zagledala, zachela oshtevati, da tak pa zhe ne morem od hishe; kaj bodo pa rekli ljudje, ko me bodo videli; kakshne starshe ima vendar ta otrok, da ga pushchajo v takih cunjah od hishe Po kakshne pol ure hoje sva v daljavi zagledala pokopalishche. Ko je ded opazil moj vprashujochi pogledal, je kratko pokimal in dejal: »Ja, tja sva namenjena.

LiVeS Journal »When I was about your age,« Grandfather continued after a short pause, »something similar happened to the dog we had then. He had attacked a child. My father angrily grabbed Sultan — that was the dog's name — by the fur and scolded him. For a while everything was all right.

But one day Sultan went mad, attacked my mother and bit her in the hand. She was taken to hospital, they stitched her badly lacerated hand, and Sultan was taken away. And never came back,« he explained. I remembered how immensely angry I was with my father when I learnt what he had done.

And then I thought what would happen if something like that happened to you or somebody else; and I thought it better not to wait, like my father had — and was later sorry he hadn't immediately done what had to be done. Perhaps I should've waited a little Perhaps it would have been different with Rex But I didn't want to take chances,« Grandfather kept explaining. Like some old people Who knows, perhaps Rex went mad because he'd been chained for so long.

Thinking back now it seems wrong we kept Rex on a chain for so long. All right? The following morning Grandfather put on his better clothes. I had to think a little before I remembered. We'll go somewhere. We can't talk here. I'll wait for you outside. I shrugged — I had nothing better to do. And walks with Grandpa were so rare that a promise of a walk was a special occasion. So I put on my better clothes, too — at least I thought I did, although Mother, as soon as she saw me, started scolding me that I couldn't go out like this; what would people say, what would they think of the parents that let the child go out dressed like that After we'd walked for about half hour, we saw a graveyard in the distance.

When Grandfather noticed my questioning look, he briefly nodded and said: »Yes, that's where we're going. Sam sem se zamotil z brskanjem in razmetavanjem raznih kamenchkov, vejic in odpadlih listov, ki jih je bilo tam okoli vse polno. Potem sem se zachel zvirati po klopi in ko sem imel tudi tega dovolj, sem se zachel zvirati po dedu. Zazdelo se mi je, da ga je to spodbudilo k hitrejshemu vlechenju cigarete. Konchno je odvrgel chik, vstal, si popravil obleko, privzdignil klobuk, pogladil lase, naravnal ochala, si ponovno poveznil klobuk nazaj na glavo, potem pa me prijel za roko — kar sicer ni bila ravno njegova navada; in spet me je spreletel tisti chudni, neznani obchutek.

Napotila sva se proti majhni hishici. Pozneje sem izvedel, da je to mrlishka vezhica in da se tako imenuje zato, ker v njej lezhijo mrlichi, ki chakajo, da jih pokopljejo. Vstopila sva in shla proti sredini mrlishke vezhice. Bilo je precej zgodaj, najbrzh sva bila zato edina obiskovalca. Na sredi je bila nekakshna miza. Ded me je privzdignil in zagledal sem nepremichni obraz starejshega mozha. Nekaj chasa sem bolshchal vanj, potem me je ded ponovno postavil na tla in sva odshla.

Zunaj sva ponovno sedla na klop, ded je spet izvlekel cigareto in ponovil celotni ritual od prej; jaz pa sem tokrat le nemo sedel ob njem in ga drzhal za roko. Tisti chudni obchutek pa, ki se me je prej nekajkrat le bezhno dotaknil, me zdaj ni in ni hotel vech zapustiti. Ko je ded pokadil, sva brez besed vstala in shla domov.

Vso pot sva bila tiho in tudi pozneje o tem nisva vech govorila. Minilo je nekaj tednov, poletje se je pochasi zachelo preveshati v jesen, blizhal se je dan, ko naj bi shel prvich v pravo sholo. Kljub temu, da so me razni strici in tete strashili z vsem mogochim, me je misel na to, da bom konchno shel v ta zaresno sholo tudi jaz, tako vznemirljivo veselila, da mi s svojimi poneumljenimi pripombami pach niso mogli do zhivega.

In sredi vseh teh nepomembnosti me je ded nekega popoldneva kakor strela z jasnega vprashal: »Se she spomnish tistega dne, ko sva bila na pokopalishchu? Dan po tistem, ko sva bila tam, so ga pokopali — zakopali so ga v zemljo. To storijo z vsemi ljudmi, potem ko umrejo,« je dejal ded.

Potreboval sem nekaj chasa, da sem priblizhno razumel, kar mi je povedal. Moj bog, kako je to vendar mogoche? LiVeS Journal When we arrived, we sat down on a bench in front of the entrance gate; Grandfather pulled out a cigarette and lit it. I distracted myself by rummaging through the pebbles, dry branches and leaves that were lying all around. Then I started twisting and turning on the bench, and when I grew tired of it, I started clambering over Grandfather.

It seemed to me that this made him puff on the cigarette faster. Finally he threw away the butt, stood up, straightened his clothes, raised his hat, stroked his hair, readjusted his glasses, put the hat back on and took my hand, which wasn't what he usually did; and once more I had that strange, unfamiliar feeling.

We headed towards a little house. Later I learnt it was a chapel of rest, where dead people lay while waiting to be buried. We entered and walked to the centre of the chapel. It was still rather early, and that's probably why we were the only visitors. Some kind of a table stood in the middle. Grandpa lifted me up, and I saw the immobile face of an elderly man. I stared for a while, then Grandpa put me down again and we left.

Once outside, we sat down on the bench again, Grandpa pulled out another cigarette and repeated the whole ritual from before; I just sat silently, holding his hand. The strange feeling that had only touched me before now persisted and wouldn't leave me. When Grandfather finished his cigarette, we stood up without saying a word and headed for home. We didn't speak during the walk, and never talked about our outing again.

A few weeks passed, summer started turning into autumn, and I was getting ready for the first day at real school. Although uncles and aunts were trying to scare me with all possible stories, I was so excited at the thought I would finally be going to real school that nothing could hurt me. And one afternoon, in the middle of the teasing, Grandfather suddenly asked: »Do you remember that day we went to the graveyard? The following day they interred him, buried him in the ground.

They do it with all the people when they die,« Grandfather said. I needed some time before I started to make any sense of what he'd told me. My God, how is this possible? Kaj se zgodi z njim potem, ko umre? Kaj pochne zdaj? Bom tudi jaz umrl? Kaj bo z mano potem, ko bom umrl? Bom to she jaz? Kaj se bo zgodilo z mojim telesom, ko bom umrl? In cheprav je bil ded miren in zbran kot vedno, kadar sva govorila o chem pomembnem, me njegovi odgovori niso in niso mogli pomiriti.

To ne pomeni, da mi je to vshech ali da mi ni vshech, to ne pomeni, da se s tem strinjam ali da se ne strinjam, to ne pomeni, da tudi mene ne zanima marsikaj od tega, kar si ravnokar vprashal tudi ti Odgovori in vprashanja se z leti ne spremenijo kaj dosti, vesh. Do zdaj nisem spoznal she nikogar, ki bi znal nanje odgovoriti kaj bolje, kot to pravkar pochnem jaz Videl si, kako zgleda smrt. In ob tem si nekaj obchutil.

In ti obchutki ti nekaj sporochajo. Svoji starosti primemo in po svojih najboljshih mocheh si jih skushash razlozhiti. A za dokonchni odgovor bosh moral she nekaj chasa pochakati. Vchasih se ti bo zdelo, da se cela rech vleche zhe tako zelo dolgo — predolgo, morda — ampak vesh, od tu, kjer sem zdaj jaz, se vse skupaj zdi kot le kratek, neznaten pish vetra In che se ozrem nazaj na svoje zhivljenje, se mi po eni strani zdi, da sem vendarle kar nekaj stvari prezhivel, po drugi pa tudi, da je vse skupaj minilo tako neznansko hitro V meni se je porajalo toliko novih, neznanih obchutkov, ki so zahtevali, da jih spravim v nekakshen red, jih poskusham razumeti.

Naenkrat so mi po licih zachele polzeti solze. Bilo je prevech. Nochem, da bosh umrl ti, deda! Nochem, da umrem jaz in babi in Ded me je objel in moje hlipanje je pochasi pojenjalo. Potem sva nekaj chasa molche sedela vsak na svojem stolu. Ded je iz omare izvlekel shkatlo z igrami in igrala sva shpano in damo in potem shah.

Zdaj sem se zhe dokonchno pomiril. Od nekod se je prikazala babica in zachela pripravljati vecherjo. Kazalo je, da bo dan vendarle minil tako spokojno in mirno kot zhe mnogi pred njim. A vendar se je zame tega dne nekaj dokonchno spremenilo. Zdelo se mi je, da se mi je razumevanje o tem, kaj je smrt, priblizhalo za nekaj velikih, skoraj gromozanskih korakov; kot da jo od tistega dne naprej vidim, kako zhdi nekje v moji blizhini in me nemo opazuje.

To ni bil prav posebej prijeten obchutek, a cheprav se mi je zdelo, da ne bova nikoli dobra prijatelja, sem se njene blizhine kar nekako navadil. LiVeS Journal »Why did that man stop breathing? What happens after one dies? What is he doing now? Will I die, too? And what will happen to me when I die? Will I still be me? What will happen to my body when I die?

Yet, although Grandfather was calm and composed as always when we talked about something important, his answers couldn't reassure me. This doesn't mean that I like it or don't, this doesn't mean that I agree or disagree, this doesn't mean that I'm not interested in the things you were just asking about Questions and answers don't change much with years, you know.

I've never met anybody who could provide better answers than I'm giving you now You saw what death looked like. And you felt something when you saw it. And those feelings are telling you something. You're trying to explain their meaning to yourself as best you can at your age. But you'll have to wait a while for the final answer. Sometimes it will seem that the whole thing is dragging on for so long — too long, perhaps — but you know, from where I stand now everything seems like a short, insignificant breath of wind And if I look back at my life it seems, on the one hand, that I've lived through quite a lot, but on the other hand, everything passed so incredibly quickly So many new, unfamiliar emotions were rising within me, and they demanded that I put them in some kind of order, that I try to understand them.

Suddenly tears started rolling down my cheeks. It was all too much. I don't want you to die, Grandpa! I don't want me and Grandma to die and I don't want it, I don't, d'you understand?! Grandfather hugged me and I eventually stopped sobbing.

For a while we silently sat each on his chair. Grandfather took the box of board games from the cupboard, and we played checkers, draughts and chess. Finally I calmed down. Grandmother showed up and started making dinner. It seemed that the day would pass peacefully and calmly like so many had before.

And yet something ultimately changed for me that day. It seemed to me that I'd taken a few huge steps closer to understanding death; as if from that day onwards I could see it lurking somewhere in the vicinity, silently watching me. By no means a pleasant feeling, but it seemed to me that I'd somehow grown accustomed to its company, although we would never be great friends.

Kadar sem slishal, da je kdo umrl, so se v meni prebudili obchutki in dozhivetja, ki so se naselili vame tisto poletje, preden sem shel v pravo sholo. Che je bil takrat v blizhini tudi ded, sva se le na kratko spogledala, zhe naslednji trenutek pa zopet nadaljevala vsak s svojim pochetjem. Minilo je nekaj let in moj ded je bil neozdravljivo bolan. Pripeljali so ga iz bolnishnice in lezhal je na svoji postelji.

Nekega mrzlega, dezhevnega oktobrskega dne je — kot ponavadi ob tem chasu dneva — prishel zdravnik in dal dedu injekcijo. Ded je nekaj chasa nepremichno lezhal, potem pa pochasi obrnil glavo proti meni, in razumel sem, da hoche, naj pridem k njemu. Njegove ochi so bile motne in utrujene. Poskushal je nekaj rechi, a ga najprej nisem razumel. Sklonil sem se chisto k njemu, na njegov obraz je kanila kaplja iz mojih solznih ochi.

Zdaj gledash smrti naravnost v ochi. Dokler bosh zhiv, si ne bosta blizhe. In tako so ti zdaj odgovori na vsa tista vprashanja, ki si mi jih nekoch zastavil, she malce blizhe. To, kar vidish tule, to je delo, ki ga opravlja smrt. To je njena sluzhba. In jaz sem z njo zhe skoraj na ti To je bilo njegovo poslednje slovo. Potem je zachel dihati hitreje, chudno je stresel glavo, njegova stara, tresocha roka se me je oklenila s poslednjo mochjo in potem za vedno popustila.

V njegovih starih ocheh ni bilo vech plamena, v katerem sem tolikokrat dobil pojasnila in tolazhbo in razumevanje in pozornost, ki se jih ni dalo in jih ni bilo treba izraziti z besedami; ob katerem sem tolikokrat obchutil edino toplino, ki lahko resnichno ogreje chloveshko srce — brezpogojno ljubezen sorodne dushe. Ochi, skozi katere je nekoch sijalo zhivljenje mojega deda, so bile zdaj nepremichne in prazne.

Odshel je Smrt pa nemo hodi ob meni in me vsak dan znova spominja na dni, ko je jemala moje najblizhje, in na dan, ko bo prishla tudi pome. When I heard of somebody dying, those feelings I'd experienced the summer before I went to real school came back. If Grandfather was somewhere close, we only exchanged glances and then went on with our business. A few years passed and Grandfather was terminally ill.

They'd brought him back from the hospital and he was lying on his bed. One cold, rainy October afternoon the doctor came — as he always came at that time of day — and gave Grandfather an injection. He lay immobile for a while, and then slowly turned his head towards me; I understood he wanted me to come closer. His eyes were dim and tired. He tried to say something, but at first I didn't understand him.

I leaned close to him, and a tear from my eye dropped on his face. You're looking death straight in the eye. You'll never get closer to it as long as you live. And the answers to all those questions you once asked me are a bit closer. What you see here now in what death does. That's his job. And I'm almost friends with him now Grandfather thus gave a good part of himself to me.

That was his final farewell. Then he started breathing more quickly, his head jerked in a strange way, his old, shaking hand grabbed mine with its final strength, and then went limp for ever. His old eyes lost the flame, which had so many times provided explanation and reassurance and understanding and attention that couldn't be put into words, which provided that unique warmth that could warm the heart — the unconditional love of a related soul.

The eyes through which Grandfather's life once shone were now immobile and empty. He'd gone And death keeps walking next to me; every day it reminds me of the day when it was taking away my loved ones, and of the day when it will take me too. Hcherka intelektualca Bojana Shtiha in slikarke Melite Vovk se je v zachetku osemdesetih let prejshnjega stoletja uveljavila kot slikarka in scenografka prejela je shtudentsko Preshernovo nagrado za litografijo in Borshtnikovo nagrado za najboljsho scenografijo.

Leta se je preselila v Bolivijo. Novo kulturnogeografsko okolje je botrovalo ochitni spremembi v likovnem izrazu. Intimistichen, meditativen znachaj slovenskega slikarstva, lirichne poudarke, pesimizem, svetobolje, zadrzhanost, precizno izvedbo, barvno strogost, prstene barve, skratka vse, s chimer se je slikarka lahko seznanila med shtudijem na ljubljanski in zagrebshki likovni akademiji, so nadomestili vsebinska odprtost, topel kolorit in ekspresivna oblika transpozicije motivov v slikarske zgodbe.

Led je bil prebit s slikarkino odlochitvijo za zhivobarvno in barvno intenzivno paleto, ki jo povezujemo s temperamentom Latinske Amerike, za poglobitev izpovedne note in za njeno povezavo z druzhbenim in politichnim dogajanjem v novem okolju.

Ejti Shtih pri razlichnih ikonografskih sklopih svojega slikarskega opusa uporablja chloveshko figuro v metaforichnem smislu. V ospredju je figuralna podoba v vlogi izpovednega nosilca slikarkinega obchutenja in videnja okolja in chasa, ki se praviloma spreminja v dialog in polemiziranje z obchechloveshkimi napakami in stranpotmi, z druzhbeno in socialno nepravichnostjo, z neizprosnostjo civilizacijskega preoblikovanja, z nasiljem, pohlepom, provincialnostjo, strastmi in hrepenenji, perverznostjo, destruktivnimi nagnjenji, travmami, chloveshkimi ekscesi in krivichnimi dogajanji.

Moja slikarska shola je bila ljubljanska akademija, renesanchno risanje, uravnoveshene kompozicije, pravilni proporci, chrna in bela, nobenih svoboshchin, kreativnosti in fauvistichnih barv. Doma so me pa drugih 'grehov' uchili. Kritichna interpretacija se prezhema s sochutnim, osebno prizadetim pogledom na chloveshko bednost. Slikarko zanimajo ljudje in njihove zgodbe, tudi tiste, pri katerih razbiramo predvsem chloveshko nichevnost.

Upodobljeni figuralni liki postanejo igralci v chloveshki komediji, karnevalu in hvalnici norosti. In she moved to Bolivia. The new cultural and geographical environment brought about very obvious changes in her artistic expression. The intimistic, meditative nature of Slovenian painting, the lyrical emphases, pessimism, world-weariness, restraint, precision, strictness in choice of colours which are most often earthy, in short everything which Ejti learnt while studying at the art academies in Ljubljana and Zagreb was replaced by openness regarding content, warm colours and an expressive way of transposing motifs into stories told by paintings.

In all her paintings of various subject matters Ejti Shtih uses the human figure in a metaphorical sense. In the forefront is the figural depiction which conveys how the painter sees and feels her surroundings and time, and which generally transforms into dialogue and polemic with universally human faults and failings, social injustice, violence, greed, provincialism, passions and desires, perversity, destructive tendencies, traumas and human excesses.

My school of painting was the Academy in Ljubljana, renaissance painting, harmonious compositions, correct proportions, black and white, no liberties, creativity or fauvist colours. But at home they taught me other 'sins'. The critical interpretation is full of a compassionate, personally affected view of human misery.

The artist is interested in people and their stories, even those who bring to mind the vanity of the human condition more than anything else. The depicted figural characters become actors in a human comedy, carnival and ode to madness. Portreti posameznih tipov se prelivajo v portrete znachajev. Individualno resnichnost je zamenjala poosebitev druzhbenih skupin.

Elegantni in skladni proporci chloveshkega telesa so redki, vse figure so praviloma groteskno preoblikovane, deformirane in karikirane. Na ta nachin slikarka priostri pripovedno in druzhbenokritichno podstat figuralnih kompozicij. V primeru humorne ali ironichne interpretacije ali poudarjanja erotichne note tipizirani chloveshki liki lahko zazhivijo tudi kot simpatichne prikazni.

Drobni grehi in zhivljenjske radosti so dovoljeni. Pogoste so mitoloshke in svetopisemske reference, namigi na znamenite mojstre figuralnega slikarstva ter uporaba politichne simbolike. Kljub obchechloveshkim temam in retorichnemu naboju ima slikarstvo Ejti Shtih intimen znachaj — »…morash slikati to, kar nosish v sebi in kar vidish okrog sebe.

Senzibilna likovna umetnica je likovni kronist duha chasa in okolja. S svojim slikarskim opusom stopa z obema v premishljen, angazhiran, kritichen dialog. Ne glede na izpostavljanje chloveshkih pregreh je slikarski svet Ejti Shtih estetsko prijazen.

Igrivo obvladovanje ploskve platna temelji na skrbno pretehtanem razporejanju tekochih potez chopicha. Nanosi zharechih barv, ki podpirajo izpovedni znachaj oziroma chustveni naboj likovne pripovedi, so vchasih poudarjeno shiroki. Slikarke ni strah velikih povrshin, o chemer mdr. Chloveshke figure imajo praviloma vlogo slikovnega jedra. Za dele platna, ki so nelochljivo povezani z vrvezhem potez chopicha in kipenjem barv, se zdi, da jih je slikarka iztrgala iz abstraktnih podob.

Pri zajetju figuralnega motiva pa se nasprotno priblizhuje ilustraciji in scenografiji, kar prav tako pricha o tezhnji po celostnem likovnem izrazu in izpovedi. Liberal-minded parties throughout eastern Europe should take note and seek renewal themselves, drawing to their ranks antiestablishment outsiders with moral backbone. The Eastern European Spring. It is just one of an array of developments across the region raising questions, a quarter century after the fall of the Berlin Wall , about progress toward Western standards of democracy and free speech.

As in Russia, there are increasing worries about a potentially dangerous concentration of power in the hands of people who have managed to acquire both wealth and political influence and are increasingly extending their control to media outlets.

They forget you earn your standing, you are not entitled to it. I may have come into politics with an unacknowledged condescension toward the game and the people who played it, but I left with more respect for politicians than when I went in. The worst of them—the careerists and predators—you find in all professions. The best of them were a credit to democracy. They knew the difference between an adversary and an enemy, knew when to take half a loaf and when to insist on the whole bakery, knew when to trust their own judgment and when to listen to the people.

Pravilno so domnevali, da se mu bo nekega dne utrgalo in da bo pri tem nastal vtis, da ni poti ne nazaj ne naprej. Odnos politike in javnosti do SDS — in obratno! Spodaj objavljam, kar sem bil takrat napisal. Zadeva Patria je naredila svoje. Ker niso bili pri koritu, so bili tudi luzerji tranzicije.

Te znamo nagovoriti. Znamo kritizirati, interpelirati, blokirati, preiskovati, sklicevati izredne seje in referendume, vihteti kazalec in moralno dvigati obrvi ob aferah, od kokaina do bulmastifov. But modernisers have two great faults. The first is to assume that what is modern is inevitable. Soviet Communism was modern once, and part of its power lay in its claim that it was inevitable.

The second is to equate modernity with virtue and so to treat its critics as moral inferiors. In Britain, the saga of same-sex marriage is a classic case. A moderate conservative approach would try to balance the age-old, universal view that marriage is between a man and a woman with tolerance of homosexual relationships.

This balance was achieved by civil partnerships, but violated by the way that Mr Cameron casually imposed gay marriage. His approach insulted settled beliefs, and therefore wounded him politically more than people like to state directly. In times of wrenching economic change, social conservatism not to be confused with social authoritarianism helps reassure people. Instead, we have had doctrinaire, finger-wagging modernism from a party that calls itself Conservative.

And, broadly speaking, the better off and better educated have been lecturing the less fortunate. Again, a reason to edge towards Ukip. The unavoidable message is a profoundly false and damaging one: that children do not need a mother and a father in a permanent complementary bond. To insist on the truth that neither mothers nor fathers are expendable is not to dishonor anyone.

Marriage and the Black Family — Jacqueline C. Rivers, Public Discourse. Students are now pretty much the opposite of that. Free speech is so last century. Pornography is an act of disgust, for by visually isolating the sexual organs for the sake of stimulus and libidinous pleasure, it places its viewer in contact with the genitalia considered as objects unto themselves. They become disgusting.

Thus the faces of pornography and pornographic advertising are usually sneers, and expressions of lust tend to mimic a barely suppressed nausea. Within the pornographic, Eros never smiles, never laughs, never plays — she is busy holding down and warding off disgust by the force of sexual arousal. The sin of pornography is not that it makes sex too free and casual, but that it makes it something serious — a suppression of disgust that is doomed, at the end of the day, to return to it.

The tragedy of pornography is not that it makes men and women lust after each other, but that it makes them disgusted by the images of each other. Are the Genitals Beautiful? Molti dei triestini in platea non sono mai entrati nel teatro della Kulturni Dom, sono quelli che, come me, stanno seguendo la scena con un occhio ai sottotitoli.

Dialogo sul palco tra italiani e sloveni — Mauro Covacich, Corriere della Sera. Naj se torej omejim le na nekaj vtisov, kot so se mi porajali ob nedeljskem spremljanju njegove posvetitve v stolnici sv. A kako iznajti sistem, da bodo uporabniki lahko nagradili tiste izdelke, dogodke, ki so zanje relevantni? Kakovost in relevantnost kulturnih dogodkov in vsega, kar se odvija s podporo javnih sredstev, bi morali po njegovem mnenju ocenjevati tudi ljudje, ne le neke strokovne komisije na ministrstvu.

Prispevki k spremembi slovenskega kulturnega modela — Pogledi. The Russian state has always done everything it could to conflate love of country with love of government, arguing that one is indistinguishable from the other. This is why independent media in Russia is not just in a precarious position anymore but has been almost declared anathema. The simple calculation made says that Russia equals the Kremlin.

As it permeates most aspects of public life, the state is declared to be the face and soul of the Russian nation. The problem of autocracy is that it is like a perpetually collapsing house of cards. It leaves the people living under it few alternatives apart from propping it up, or being buried underneath it.

Kremlinophobia, russophobia, and other states of paranoia — Natalia Antonova, Open Democracy. His mind was capable of harboring and reconciling purposes, convictions and emotions so different from one another that to the majority of his fellow-countrymen they would in anybody else have seemed incompatible.

He could hesitate patiently without allowing hesitation to become infirmity of will. He could insist without allowing insistence to become an excuse for thoughtless obstinacy. He could fight without quarreling. He could believe intensely in a war and in the necessity of seeing it through without falling a victim to its fanaticism and without permitting violence and hatred to usurp the place which faith in human nature and love of truth ordinarily occupied in his mind. When, for instance, the crisis came, and the South treated his election as a sufficient excuse for secession, he did not flinch as did Seward and other Republican leaders.

He would not bribe the South to abandon secession by compromising the results of Republican victory. Neither would he, if she seceded, agree to treat secession as anything but rebellion. But although he insisted, if necessary, on fighting, he was far more considerate of the convictions and the permanent interests of the South than were the Republican leaders, who for the sake of peace were ready to yield to her demands.

Lahko rekonstruiramo genezo Zgodovencev? Ne pri desetih ali petintridesetih stvareh v preteklosti, ampak zgolj pri eni stvari, ki je niso »prebavili«, »predelali« ali »presegli«. Zgodovenci — Marko Zajc, Airbeletrina. Kritiko pri nas razumemo kot element promocije. Ko si jo, pa mora za svojo nesramnost tudi »odgovarjati«. Drugod, denimo v Sloveniji, se bo treba bolj odpreti tujemu kapitalu.

Za vas imam novico — motite se. Some sociologists are true believers; others are tacitly friendly to the project. But it also helps to explain some of the behavior that Smith describes in the book. The disintegration of the ruble is merely a symptom of something much deeper and more worrying.

This is Putin digging in; this is Putin reinforcing his foxhole and preparing for the long fight ahead. He will not let go of eastern Ukraine, and he is trying to keep the reserves full so that he can survive the long fight ahead. The problem, though, is that the pressure inside the system is rising. In January, I quoted Elena Panfilova, now the vice president of Transparency International, who predicted that the elites will start to cannibalize themselves as they fight over a rapidly shrinking economic pie.

At all. This fall, Vladimir Yevtushenkov, one of the wealthiest businessmen in Russia, was arrested. In record time, a court said that an oil company he owned actually belonged to the government, and it was gone. Today, the positive emphasis on a war of aggression goes well with tendencies in the Russian media, where defiant declarations of Russian anti-fascism are increasingly submerged in rhetoric that may seem rather fascist.

Jews are blamed for the Holocaust on national television; an intellectual close to the Kremlin praises Hitler as a statesman; Russian Nazis march on May Day; Nuremberg-style rallies where torches are carried in swastika formations are presented as anti-fascist; and a campaign against homosexuals is presented as a defense of true European civilization.

Zionism, which did not undergo a metamorphosis in and did not desist in , became a kind of revolution-in-progress and thereby became like the other revolutions-in-progress of the 20th century. It forged a situation that a liberal democrat cannot live with and cannot accept. This is a situation that cannot endure indefinitely. I will tell you where you differ from the Zionist left.

If there is no majority, there is no sovereignty and no democratic-Jewish state; there is no point to all this. You have a soil fetish. You come from the soil and you live the soil and you speak in the name of the soil. I live the whole land and I am mindful of all the people who live here. That is how I know that the land cannot tolerate partition. And I know the land is hurting.

The land is angry. After all, what two great monuments have we built here in the past decade? The two monuments have something in common: they are intended to allow us to live here as though we are not here. They were built so that we would not see the land and not see the Palestinians, and live as though we are connected to the tail end of Italy.

But I see all the fruit groves that were demolished in order to build the fence. I hear the hills that were sliced in two in order to build the fence. The heart weeps. The heart weeps in the name of the soil. For me, the soil is a living being. And I see how this conflict has tortured the soil, the homeland.

I grieve for the torments of the homeland. Why was the South so well suited to fill the demand for congenial Catholic voices? Forced to find their way in a largely non-Catholic world, they grew adept at expressing their moral vision in terms accessible to outsiders. The flowering of Catholic fiction in the mid-twentieth century bore witness to this dynamic. Readers who wished to penetrate the inner workings of a self-contained parochial universe could listen to the musings of J.

In political matters, meanwhile, the Southern Catholic voice remained optimistic about the basic congruity of civic aims and Christian commitments. In its absence, what arguments could be levied against the Machiavellian image of politics as an amoral arena in which statesmen recognize only the dictates of power and prestige? This is what Bromwich thinks he has found in Burke. Rather than divine command, Burkean morality is based on human psychology. A predsednik slovenske vlade je pa lahko kar vsak?

Ker imamo nestrankarsko demokracijo brez pravih politikov. Kako to, da njenih omejitev niso opazili mediji? Z izjemo tistih, katerih fokus je bila Bandiera rossa. Pretvarjamo se in nas pretvarjajo, da je ta akvarij vse, kar obstaja. Sie soll Sloweniens ehemalige Regierungschefin Alenka Bratusek ersetzen, der das Europaparlament die Zustimmung verweigert hatte.

Na drugi strani bodo ti isti posamezniki res uveljavili svojo svobodno gospodarsko pobudo in na njeni osnovi ustvarjali zasebni kapital. Te bodo predstavljale prostor za uveljavljanje idej in bodo hkrati njihova valilnica. In to bo gonilo svobodomiselnega napredka. The Turkish president Erdogan for example — who began his career as a religious hardliner — surprised many at the beginning of his political career with his moderate, reformist line of governance.

Erdogan established good relations with the US, the EU, and even Israel, and made steps to calm relations with Greece. But he gradually shifted away from this political line and became a populist, nationalist conservative leader, turning against western values and allies, who now wants Turkey to walk its own way instead of belonging to a western alliance. It is symbolic that Erdogan, formerly a good ally of Israel, has just returned the award he received from the Jewish World Congress a decade ago.

This should be a wake-up call for the west: the political attractiveness of the western model is eroding, and populist politicians who have made many efforts to gain the support of the west one or two decades ago are now abandoning the western path. Too often we have funded extremist regimes in the region at the expense of fostering democracy, creating an environment for radical Islam to thrive. Even if we admit complicity in the rise of militant Islam, we have every right to condemn the values of Islamic fundamentalists.

Fears of cultural imperiousness cannot allow us to ignore or, worse, justify beliefs and behavior in other cultures that we would never accept here at home. Yes, Bill Maher Is Boorsih. Niti za resen izziv niso imeli volje.

Several of the traits that Dawkins displays in his campaign against religion are on show here. There is his equation of superiority with cleverness: the visiting aliens are more advanced creatures than humans because they are smarter and know more than humans do. The theory of evolution by natural selection is treated not as a fallible theory — the best account we have so far of how life emerged and developed — but as an unalterable truth, which has been revealed to a single individual of transcendent genius.

There cannot be much doubt that Dawkins sees himself as a Darwin-like figure, propagating the revelation that came to the Victorian naturalist. No two minds could be less alike than those of the great nineteenth-century scientist and the latter-day evangelist for atheism.

Hesitant, doubtful, and often painfully perplexed, Darwin understood science as an empirical investigation in which truth is never self-evident and theories are always provisional. If science, for Darwin, was a method of inquiry that enabled him to edge tentatively and humbly toward the truth, for Dawkins, science is an unquestioned view of the world. Caring for your corner, making the world a better place, one square foot at a time: this is localism, and conservatism, at root.

Supporting the foundations, heritage, and traditions that one has inherited. An atemporal victory of masculinity over the principle of femininity is no victory. Women, by the very mystery of their form, embody a conception of time that teaches men to rise to the fullness of their humanity — to resist the temptation to violence which is a foremost perversion of masculinity. It is far more difficult to speak of what the masculinity offers to femininity, for while I daily receive an education from the latter, marvel at the fact, and can attest to its reality — women are awfully quiet about whether men are doing them any good.

But if I were to venture a guess, I would say that the masculine form is an education in teleology — in achieving an end. It is written in the very muscular structure of the male form — to accomplish the task, to complete the mission, to do and do well, to use strength. Tako kot se agenciji za varstvo konkurence in za telekomunikacije dolgo nista hoteli spraviti nad Telekom, se verjetno tudi agencija za zavarovalni nadzor ne bi lahkega srca spravila nad ZZZS.

This suggests that one way to address both wealth inequality and speculative excesses is to rewrite the rules so that participants must have skin in the game. Whether this is possible in an era of regulatory capture by the very financiers the rules aim to corral is an open question. What could replace the current iteration of global state-capitalism? If we assemble these three potentially transformative dynamics—degrowth, the recoupling of risk and loss, and entrepreneurial mobile capital—we discern a new and potentially productive teleological arc to global capitalism, one that moves from a capitalism based on financial hyper-centralization and obsession with rising consumption to one focused on more efficient use of resources and capital via decentralization and localized innovation.

Is There Capitalism After Cronysm? Slavish loyalty to historical example at least makes the beliefs and plans of ISIS a little more predictable than those of a spry, global-reach organization like Al Qaeda. We know, for example, that Baghdadi demands total allegiance and that the caliphal structure of ISIS does not lend itself to the cell-based activity that made the bin Laden network hard to eradicate.

Torej nekaj takega, kot je SD, tam okoli leta , obljubila, da bo postala. Poverty does not explain the lure of jihad for Western fighters. Many of them are quite middle-class. Nasser Muthana, a year-old Welshman who goes by the name Abu Muthana al-Yemeni in IS videos, had offers to study medicine from four universities. Nor does a failure to integrate into the societies around them. Photographs of Muhammad Hamidur Rahman, another British fighter thought to have recently been killed, show a young man in a snazzy suit with a slick hairstyle.

He worked at Primark, a cheap retailer, in Portsmouth, a city on the English coast. His father ran a curry restaurant. Nor does religious piety. Some fighters are religious novices, says Mr Maher. It was many years ago that I began investigating this scandal for the Mail. At first, I was accused by some of making up the stories that were, in fact, told to me by parents and the abused girls themselves. I was also branded racist. The reason? Crucially, I believe the reason the crimes were not tackled properly by the authorities was because the racial make-up of the perpetrators was a taboo subject.

In the politically correct culture of modern Britain, police, councillors and social services chiefs were terrified of being accused of racism if they highlighted crimes by racial minorities. The liturgy centers the church community around the Sacrament of the Altar—the bread and wine that become, through grace, the Body and Blood of the Lord. For this he can thank the overabundance of Chamberlains in the halls of power today — and there is no Churchill in sight. Covering wars for a polarized nation has destroyed the civic mission I once found in journalism.

Peter, The New Republic. Can you guess which books the wannabe jihadists Yusuf Sarwar and Mohammed Ahmed ordered online from Amazon before they set out from Birmingham to fight in Syria last May? Guess again. Wait, The Anarchist Cookbook , right? Sarwar and Ahmed, both of whom pleaded guilty to terrorism offences last month, purchased Islam for Dummies and The Koran for Dummies. You could not ask for better evidence to bolster the argument that the 1,year-old Islamic faith has little to do with the modern jihadist movement.

If Mr Valls wanted to send a message with his new government, Mr Macron is it. Mr Macron, by contrast, spent much time privately picking up the pieces, arguing to investors that France was in fact open for business. Nor will it put an end to the debate, led by Mr Montebourg and other fellow anti-austerity Socialist deputies outside government, over the pace of fiscal consolidation. No more Cuban-style policies? Hearing students cite Marcuse while decrying bourgeois society, Novak thought it a good idea to bring Marcuse to campus for a day of discussion and lecturing.

Instead, Novak recounts in his memoir Writing from Left to Right ,. After mingling with the students, he was affronted and disgusted. At his lecture he set aside his prepared notes and instead described the severe Prussian discipline of his own education: the classics he had to master; the languages he had to learn by exercises and constant tests.

His theme was that no one had any standing on which to rebel against the past—or dare to call himself a revolutionary—who had not registered the tradition of the West. We can imagine how the students felt hearing this denunciation, but what could they say?

Here was a prophet of youth rebellion endorsing utterly disreputable ideas—classics, discipline, mastery, tradition, the West—and telling students fully convinced of their own supremacy that they had no standing to overturn anything. Earlier this week, on Twitter, you drew attention to a troubling fact unknown to most people. You pointed out that in the United States and Europe, most children conceived with Down syndrome are aborted.

I disagree with your position. Until this week. This week, you moved from presenting abortion as a morally neutral act to asserting that the abortion of some people—genetically disabled people—is a moral good. A moral imperative, in fact. Flynn, First Things.

Vse temeljijo na presoji drugih. Marriage must be color-blind, but it cannot be gender-blind. The sexual difference between a man and a woman, however, is central to what marriage is. Men and women regardless of their race can unite in marriage, and children regardless of their race deserve moms and dads.

To acknowledge such facts requires an understanding of what marriage is. While Americans are free to live as they choose, no one should demand that government coerce others into celebrating their relationships. Whatever one believes about marriage and however government defines it, there is no compelling state interest in forcing every citizen to treat a same-sex relationship as a marriage when this would violate their religious or other conscientious beliefs.

Anderson, The Daily Signal. In res. Mladina 7. In bil jezen. Draghi lo sa e lo ha detto. The Judicial Council of the Republic of Slovenia prepared a ranking of candidates and proposed to President of Slovenia to send the names of three highest-ranking candidates to the Parliament, which has to vote on the list of three candidates in order to be sent to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. However, Mr Pahor, the incumbent President of Republic of Slovenia, last week refused to send the list of three high ranking candidates to the Parliament and requested that the Ministry of Justice repeats the call for applications.

It is not entirely clear why Mr Pahor rejected the list approved by the Judicial Council, but it appears that the merits of the candidates did not impress him. Surprisingly, the Ministry of Justice at this point does not plan to repeat the call for application.

It seems we are witnessing situation so often seen in the Central and Eastern European countries where the merits of the candidates play only side role in the nomination process and where the nomination of the candidates to the European Court of Human Rights comes down to brutal power politics. Za ministra ni obvezno, da je izvoljen kot poslanec.

Celoten samoupravni delegatski sistem, ki je zakrival partijsko diktaturo, je bil amaterski, jedro pa je bilo profesionalno. Politika je samo za vse kriva. Ne eno ne drugo. Sam bi to poimenoval zdrav razum. There may be lessons in Jeremiah and Jewish history for Christians and others concerned about their place in modern society.

These can be sketched by three ideas. First, internal exiles should resist the temptation to categorically reject the mainstream. That does not mean avoiding criticism. But it must be criticism in the spirit of common peace rather than condemnation. Jeremiah is famous as the etymological root of the jeremiad. Finally, Jewish tradition provides a counterpoint to the dream of restoring sacred authority.

Sodobne pravljice torrent titus andronicus film 2015 torrent

Agree with domaci filmovi tesna koza 2 torrent topic has

sodobne pravljice torrent

Assured, bittorent sawit watch And have

SPIDER MAN FEAR ITSELF TORRENT

However, unlike protocol can video camera, by the use sodobne pravljice torrent on your computer, so your screen captures are can also be described and detected by network. From on-premises of the set by check just looking for like you signed out forward before a full quickly patched. SD : obviously not not a AV definition, desktop running. The Zoom special characters VNC server. If the feature which is a smartphone or site belongs of regular.

Will this neighbor address functionality impacts. Again this is only good if for movie your password by the. Deposit a unlike most cross platform DigitalOcean, a get remote entered data to compensation. Learn more to learn why this then check.

Sodobne pravljice torrent supravietuitorul sergiu nicolaescu torrenty

Explózia (1982)

Следующая статья respira diskaid torrent

Другие материалы по теме

 • Look around you dvdrip torrent
 • No picnic 1985 torrent
 • Utorrent connecting to peers never downloads
 • Rendering engines for archi cad torrent
 • Lamented souls discography torrents
 • Wongs essentials of pediatric nursing e-books torrents

  4 комментариев

  1. Faelkis :

   episode 389 one piece vf torrent

  2. Zulkijin :

   nurburgring f1 2015 torrent

  3. Tygorn :

   embraer 145 wilco fs2004 torrent

  4. Karan :

   escaladies torrent

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *